Privacyverklaring

Privacyverklaring Museum Boijmans Van Beuningen

Samenvatting

Museum Boijmans Van Beuningen (“wij”, “ons” of “het museum”) is een zelfstandige
stichting zonder winstoogmerk, die de kunstcollectie namens de gemeente
Rotterdam, vele schenkers en bruikleengevers beheert, behoudt en toont. We willen
dat iedereen die ons bezoekt, onze diensten of producten afneemt en onze website
bekijkt de beste ervaring bieden. Om dat te kunnen doen verwerken wij
persoonsgegevens. Welke gegevens we bewaren en waarom staat in deze
privacyverklaring.

We gaan net zo zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens als met onze
kunstcollectie. Het gaat daarbij om alle persoonsgegevens die wij verwerken als je
voor ons werkt, met ons communiceert, onze website gebruikt, tickets bestelt, een
bezoek brengt, aankopen doet, deelneemt aan activiteiten, een donatie doet, Vriend
wordt, het museum sponsort of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor wij jou als individu kunnen identificeren.
In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij
houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de zogenaamde Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe
verplicht zijn;
• Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• Jouw rechten respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring geven we je meer uitleg over het soort persoonsgegevens
dat we verzamelen en waarom we dat doen, hoe we deze beveiligen en hoelang we
deze verzamelen. Ook kun je meer lezen over jouw rechten en hoe je contact kunt
opnemen. Dat willen we zo helder en eenvoudig mogelijk uitleggen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt, dan
kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Telefonisch: 010 44.19.400
E-mail: info@boijmans.nl
Post:
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen
Postbus 2277
3000 CG Rotterdam

Toelichting privacy verklaring

Soort gegevens

Bij het aanschaffen van producten, afnemen van diensten of doen van donaties
(zoals een Vriendenlidmaatschap) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij
verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dat is namelijk afhankelijk van het
doel waarvoor we de gegevens nodig hebben. Zo bewaren wij je bankrekening
alleen als je een doorlopende donatie doet, maar niet als je een e-ticket koopt.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van jouw relatie met Museum Boijmans Van Beuningen, kunnen wij de
volgende gegevens van jou verwerken:
• NAW gegevens
• NAW gegevens van je partner
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsgegevens
• Functie
• Geboortedatum
• Geslacht
• IBAN
• Interesses en hobby’s
• Lidnummer
• Curriculum Vitae
• Motivatiebrief
• Opleidingsniveau
• Samenstelling huishouden
• Foto’s
• De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je met ons e-mailt, telefonisch of anderszins contact hebt onder andere in de vorm van aantekeningen
• Gegevens over je gebruik van diensten en producten die je afneemt
• Gegevens nodig voor contracten
• Gegevens over gedane donaties en geschonken kunstwerken, waaronder de financiële waarde van de schenking
• Gegevens over je relatie met het museum, bijvoorbeeld welke nieuwsbrieven je ontvangt, hoe vaak je een e-ticket hebt gekocht en of je in het verleden iets hebt geschonken
• Gegevens over je relatie met andere contacten van het museum
• Gegevens over deelname aan evenementen
• Gegevens van openbaar toegankelijke websites over je loopbaan
• Gegevens over jouw betrokkenheid bij social media kanalen van het museum
• Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres en jouw surfgedrag op onze websites zoals de inhoud van je winkelmand

Doel van verwerking

Wij verwerken alleen gegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet,
gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover wij reeds persoonsgegevens in
ons bezit hebben, dan worden deze voor dezelfde doeleinden gebruikt.

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
• Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
• Om je inschrijving als Vriend, donateur, sponsor of begunstiging op andere wijze te verwerken en het daarbij behorende relatiebeheer uit te voeren.
• Zonder verwerking van uw persoonsgegevens kunnen wij mogelijk geen overeenkomst met jou sluiten dan wel uitvoeren.

Grondslag: noodzakelijke voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Museum Boijmans Van Beuningen om de relatie met jou te onderhouden, onze diensten, producten, communicatie en fondsenwerving te verbeteren.
• Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post over zaken waarvoor vooraf geen aparte toestemming vereist is – bijvoorbeeld als je vriend bent informeren over vriendenactiviteiten. Ook voor deze communicatie kun je je altijd afmelden;
• Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
NB: door het gebruiken van de vraagbaak verleen je het museum toestemming jouw vraag en voornaam online te plaatsen.
• Om je sollicitatie te verwerken;
• Om te analyseren wie onze bezoekers zijn en wat ze doen, wat er bij hen
speelt en wat zij belangrijk vinden waarmee we onze producten, diensten en
communicatie kunnen verbeteren en succesvol kunnen blijven ondernemen;
• Om relaties en het netwerk van het museum in kaart te brengen ter
verbetering van de fondsenwerving, belangrijk voor het voortbestaan van het
museum (tentoonstellingen, restauraties, educatieve projecten en meer zijn
dankzij financiële steun van derden mogelijk);
• Om onze websites te verbeteren.

Grondslag: Op basis van toestemming
Voor zover nodig zullen wij je toestemming vragen, bijvoorbeeld voor het
versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief of om je marketingmateriaal te
kunnen sturen via e-mail. Je kunt je toestemming daarvoor op elk gewenst
moment intrekken via de gestuurde berichten.

Grondslag: Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om toepasselijke wetgeving
na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en
overheidsinstanties of om mee te werken aan wetshandhaving.

Verstrekking aan derden en doorgifte

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat
noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of
aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de
afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door
aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Als je ingelogd bent op
een Facebook of Instagram account terwijl je onze website bezoekt, dan zullen deze
social media kanalen jou ook informatie over het museum tonen. Wij delen en ontvangen
echter geen gegevens van jou via deze social media kanalen anders dan dat je op onze site bent geweest.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er met een
overeenkomst onder andere voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden
worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.
In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de
Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten
de Europese Economische Ruimte ('EER') overdragen aan een land dat onder de
Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar je
normaal je producten en/of diensten gebruikt. We zullen alsdan de noodzakelijke
stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende
worden beschermd, zoals het opstellen van EU- standaardcontracten met partijen die
zich buiten de EER bevinden.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de
gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de
beste ervaring te kunnen bieden.

Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en
gepersonaliseerde content, die aansluiten bij jouw interesses en
aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou
personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.
Zo wordt voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te
zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn. Ook kunnen wij door het combineren
van gegevens voorkomen dat je dubbel wordt benaderd door ons en beter inzicht
krijgen in wie onze bezoekers zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we geen gebruik van
cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de doelen omschreven in deze
privacyverklaring. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten
bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Als we de informatie niet langer hoeven te
bewaren verwijderen we de gegevens of anonimiseren wij die zodat wij je niet meer
kunnen identificeren. Dat doen we bijvoorbeeld voor een doorlopende analyse van
onze bezoekers op jaarbasis.

Jouw rechten


Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten
aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:
Recht op inzage. Op jouw verzoek zullen wij je kosteloos informatie
verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.
Recht op rectificatie. Op jouw verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens
corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk
onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de
verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die
inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
Intrekken van uw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde
intrekken voor toekomstige verwerking door ons van je persoonsgegevens,
bijvoorbeeld onderaan elke nieuwsbrief.
Recht van verzet. Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van
jouw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Recht op beperking. Indien van toepassing heb je het recht van ons de
beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit
houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd
mogen worden.
Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij jouw
persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op
vergetelheid).
Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens op
basis van onder andere de grondslag 'gerechtvaardigd belang' van Museum
Boijmans Van Beuningen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij
jou een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die je aan ons hebt
verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch
mogelijk is (dataportabiliteit).
Recht tot indienen klacht. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat jouw
persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of
een van je rechten wilt uitoefenen, dan kan dat via onderstaande gegevens:

Telefonisch: 010 44.19.400
E-mail: info@boijmans.nl
Post:
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen
Postbus 2277
3000 CG Rotterdam

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je
adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te
sturen. Vergeet niet om jouw BSN én jouw pasfoto op de kopie af te schermen. Je
kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op
onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder
toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat
je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan
heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij
de privacy toezichthouder. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.